TR EN

Etik Kurallar


Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayi A.Ş. Etik Kuralları, Şirket’imizin saygınlığını ve hizmet kalitesini arttırmak üzere, şirket çalışanları ve toplumla ilişkilerini düzenleyen ve şirket içi davranış kültürünü oluşturan değerler bütünüdür .

Etik kurallar Yönetim Kurulu’muzca onaylanmıştır. Başta şirketimiz yöneticileri olmak üzere tüm çalışanlarımızın uymaları ve diğer çalışanların da bu ilkelere uygun hareket etmelerinde öncülük etmeleri gereken kurallar bütünüdür.

Tüm çalışanlar, öncelikle etik kuralların önemini kabul edip, bu kurallara uyarlar.

Hissedarlar

 • Şirketin amacı, hissedarlarının yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirmek ve artı değer yaratmaktır.
 • Halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini SPK mevzuatı ile uyumlu olarak yönlendirir. Hissedarlarına ve ilişkide bulunduğu diğer kişilere karşı herhangi bir ayrımcılık ve suistimal söz konusu olamaz.
 • Sahip olunan hisse miktarına bakılmaksızın her hissedara aynı değer verilir. Hissedarlar iletişim kanallarını rahatça kullanabilmeleri ve her türlü düşüncelerini açıklamaları için cesaretlendirilir.
 • Mali durum, mevcut şirket yapısı ve değişiklikleri, ticari faaliyetler ve performans açık ve periyodik bir şekilde güncellenerek her hissedara aktarılır. Hissedarlar ihtiyaç duydukları bilgilere doğru zamanda ve az maliyetle ulaşırlar.
 • Hiçbir çalışan, hissedarlar aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmez ve maddi menfaat kabul etmez.

Faaliyetler

 • Şirket faaliyetleri yürürlükteki yasal mevzuat, ana sözleşme, iç düzenlemeler ve oluşturulan politikalar esas alınarak yürütülür.
 • Şirket, ülkenin hukuk kurallarına ve faaliyetleri itibariyle bağlantılı olduğu ulusal ve uluslar arası her türlü hukuki sınırlamaya uyar.
 • Şirket, çalışanlarının ve ilişkide bulunduğu diğer kişi ve kurumların haklarına ve özgürlüklerine saygılıdır.
 • Şirket, faaliyet gösterdiği sektörde rakip firmalarla ilişkilerinde her zaman dürüst davranmayı ve adil rekabet ilkelerine uymayı görev bilir, karşı tarafın da aynı hassasiyet içinde olmasını bekler.
 • Şirket faaliyetlerinin yasal mevzuat ve iç düzenlemelere uygunluğunun izlenmesi için yapılan iç denetim çalışmalarına, tüm çalışanlar işbirliği yapmak suretiyle destek verir.

Kaynakların Kullanımı

 • Şirketin maddi ve maddi olmayan tüm kaynaklarının ve markasının kullanımına azami özen gösterilir. Şirket kaynakları kişisel kullanım, harcama, hediye verme, bağış ve politik yardım gibi işlerde kullanılamaz.
 • Müşterilerle, Şirket adına iş yapan kişi ve kuruluşlar ile kişisel finans ilişkisi içine girilmesi, çıkar sağlanmaya çalışılması ve yapılan sözleşmelerde kişisel çıkar gözetilmesi, Şirketin maddi ve manevi varlıklarının dolaylı olarak kullanılması anlamına gelir.
 • Şirket çalışanları gerekli tüm güvenlik prosedürlerini uygulayarak bilgisayar donanımı ve elektronik cihazları, iş makinelerini, taşıma araçlarını, diğer demirbaş ve malvarlığını çalınma ve yetkisi olmayan kişilerin kullanmasına karşı korumakla yükümlüdür.
 • Tüm çalışanlar, Şirket harcamalarına azami özen göstererek, tasarruf ve maliyet bilinci içinde hareket ederler.

Menfaat Sahipleri

 • Müşteriler, tedarikçiler ve Şirket’in iş ilişkisinde olduğu diğer kişi ve kurumlarla ilişkilerde dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, bağımsızlık, uzun süreli ilişki ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir.
 • Sözleşmelerin güvenirliğini ön planda tutar ve taahhütlerini her zaman yerine getirir.
 • Hizmet ve ürünlerde, üstün kalite, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tam anlamıyla karşılanması hedeflenir.
 • Serbest rekabeti kısıtlayıcı davranışlardan kaçınılır, rakipler kötülenmez ve yanıltıcı reklam yapılmaz.
 • Şirket’in gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgileri ile çalışanların kişisel bilgileri ve müşterilere ait bilgiler gizli tutulur. Şirket’in yaptığı bağışlar, tüm menfaat sahiplerine ve kamuya usulüne uygun olarak duyurulur.
 • Şirket her zaman etik değerlerini benimseyen ortaklarla işbirliğini geliştirmeye önem verir.

Çalışanlar

 • Şirket, çalışanlarının her birinin ayrı ayrı kişilik onurunu ve yasalarla tanınmış olan her türlü hakkını korumayı borç bilir. Güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları için her türlü zemini hazırlar. Ayrımcılığın ya da tacizin hiçbir türüne müsamaha göstermez.
 • Şirket, işyeri politikasını çalışanlarıyla sürekli iletişim içerisinde, onların isteklerini de göz önünde bulundurarak belirler.
 • Çalışanlar, Şirket’in saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Bu çerçevede, tüm çalışanlar kişisel hal ve davranışlarının, kanunlar ve genel ahlak kuralları çerçevesinde olmasına özen gösterir.
 • Çalışanlar, çalışma süresi içinde zamanı en iyi şekilde kullanır ve çalışma saatleri içinde (acil durumlar dışında) özel işlerine zaman ayırmaz.
 • Çalışanlar, Şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz.
 • Çalışanlar, Şirket işleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez, menfaat sağlayamaz ve Şirket’in iş ilişkisinde olduğu şahıs veya firmalardan borç kabul edemez.
 • Çalışanların bireysel ve mesleki konularda eğitilmesinin yanı sıra, ilk yardım, deprem, yangın ve diğer tabii afetler konusunda eğitilmesi de sağlanır.

Kamuyu Aydınlatma ve Halkla İlişkiler

 • Yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzer kesimlerle yapılacak tüm görüşmeler Şirket’in belirlediği “Bilgilendirme Politikası” çerçevesinde yapılır.
 • Basın ve yayın kuruluşlarına demeç verilmesi, basında yazı yayınlanması ve konferanslara konuşmacı olarak katılınması, Şirket’in iç düzenlemelerinde belirlenen kurallar çerçevesinde ve CEO ve/veya Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayının alınması suretiyle gerçekleştirilebilir.

Sosyal Sorumluluk

 • Çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olunur ve kurallara uyulur.