Ekonomik, çevresel ve toplumsal gereksinimlerin gelecek kuşakların yaşam koşullarına zarar vermeden karşılanmasını hedefleyerek, gelecek nesillerimize daha güzel bir dünya bırakmak için sürdürülebilir büyüme stratejilerini benimseyerek ilerlemeyi ilke ediniyoruz.

İnsan Hakları
Evrensel insan haklarına saygı duymak, bu hakları desteklemek ve ihlallerinin olmaması için sorumluluk almak.
Aile içi şiddet de dahil olmak üzere şiddetin her türlüsüne karşı farkındalığı arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği
İş sağlığı ve güvenliğine birinci derecede önem vermek.
 
Ürün ve Hizmet Yaşam Döngüsü Boyunca Müşteri Sağlığı Ve Emniyeti
Ürün ve hizmet yaşam döngüsü boyunca müşteri sağlığı ve emniyetine önem ve öncelik vermek.
Ürün ve hizmetlerimizin sağlık, güvenlik ve çevresel etkilerine ilişkin bilgileri müşterilerimizle şeffaf ve sistematik bir şekilde paylaşmak.
 
Yolsuzluk ve Rüşvet  Karşıtlığı
Yolsuzluk ve rüşvet karşıtlığını temel sorumluluğumuz olarak kabul etmek.
Süreçlerimizi usülsüzlük ve rüşvet karşıtlığını gözetecek şekilde gözden geçirmek.
 
Yasal Düzenlemelerin Ötesinde İş Yapış Şekli
Yasal düzenlemelere tam uyumun ötesinde bir iş yapış biçimini benimsemek.
Kurumsal yönetimde şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini kabul etmek.
 
Bilgi  Güvenliği
Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerini koruma altına almak ve paydaşlarımızın bilgi güvenliği konusunda farkındalığını arttırmak.
 
Çalışan Hakları

 • İş Etiği Kuralları (SA-ETIK) değer ve çalışma prensiplerini benimsemek.
 • Fırsat eşitliğinin toplumsal sürdürülebilirliğin temellerinden biri olduğu kabul etmek.
 • Kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını sağlamak ve kadın istihdamını artırmak.
 • Zorla ve zorunlu işçilik ve çocuk işçiliğin kaldırılmasını desteklemek.
 • İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılık olmamasını sağlamak.
 • İş ve özel hayat dengesini sağlama konusunda çalışanlarımıza karşı sorumlu bir tutum sergilemek.

 
Gelişim Yolculuğu

 • Tercih edilen işyeri olmak.
 • Kurumsal ve bireysel performans değerlendirme sürecimizi, strateji ve hedeflerimizin tüm organizasyona ve çalışanlarımıza yayılımı ile uygulamak.
 • Kurumsal gelişim yaklaşımlarımızı en iyi uygulama örnekleri haline getirerek katılımcı  bir çalışma ortamı oluşturmak.

 
Paydaşlarla ve Toplumla İlişkiler

 • Tüm faaliyetlerimizde paydaşlarımızla şeffaf, katılımcı ve karşılıklı güvene dayalı bir biçimde iletişim kurmak.
 • Sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerimizi paydaşlarımızla birlikte proaktif bir şekilde yönetmek.
 • Paydaş beklentileri iş yapış şeklimize, kültür ve değerlerimize yansımış “sosyal sorumluluk bilinciyle yönetim” anlayışını temel almak.
 • Topluma katkımızı sosyal sorumluluk stratejilerimiz doğrultusunda şekillendirmek ve çeşitlendirmek.
 • Sürdürülebilirlik yaklaşımını desteklemek ve yaymak.

 
Doğal Kaynakların Etkili Kullanımı ve Daha Az Atık

 • Doğal kaynakların etkin kullanımı için iş yapış şekillerimizi  geliştirmek.
 • Su kullanımını azaltmak.
 • Atıkların kaynağında azaltımı ilkesine uygun çalışmalar yapmak.
 • Oluşan  atıkları doğada sıfır depolama ilkesi ile yönetmek ve yeniden kullanım, geri kazanım  ile ekonomik değer yaratmak.
 • Faaliyetlerimizde temizlemek yerine kirletmemek ilkesi ile uyum içerisinde çalışmak.

 
Enerji ve Karbon Yönetimi

 • Küresel iklim değişikliği ile mücadele etmek.
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan,  karbondioksit başta olmak üzere tüm sera gazlarının salımını azaltmak.
 • Yenilenebilir ve verimli enerji kullanmak.
 • Çevresel yönetim sistemimiz ile çevresel etkilerimizi kontrol ederek azaltmak.

 
Çevre Dostu Ürün ve Hizmetler

 • Ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken çevre dostu, güvenli, sağlam ve yüksek kalitede olmasına özen göstermek.
 • Ürün ve hizmetlerimizin etkilerini yaşam döngüleri boyunca ele almak.

  
Sorumlu Değer Zinciri Uygulamaları

 • Daha yüksek ekonomik değer üretmek ve dağıtmak.
 • Değer zincirimizde, sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi temel alarak rekabet avantajı yaratmak ve  sürdürülebilir karlılığı sağlamak.
 • Kurumsal riskleri erken tespit edip önlem alarak, kurum genelinde risk yönetim kültürü ile sürdürülebilir büyümeyi desteklemek.
 • İş sürekliliği yönetimi prensiplerimizle, kritik ürün ve hizmetlerimizin devamlılığını sağlamak.
 • Tedarikçilerimizin, temel insan haklarına, fırsat eşitliğine ve iş etiği ilkelerimize uyumunu sağlamak.
 • Güvenli çalışma ortamı, çalışma saatleri ve ücretlendirme de dahil olmak üzere tüm yasal düzenlemelere uyum gösteren tedarikçiler ile çalışmak.

 
İnovasyon ve Kurumsal Girişimcilik

 • İnovasyonu ve kurumsal girişimciliği kurum kültürümüzün odağına yerleştirmek ve uygulamalarının yayılımını paydaşlarımızın katılımı ile sağlamak